עמוד הבית

הודעה חשובה !!! לעמיתים ולמעסיקים:

שלום לעמיתי ק.ל.ע- קרן השתלמות לעובדים הסוציאליים

  1. הננו שמחים לעדכן כי בהתאם להחלטת – ק.ל.ע – חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים הסוציאליים בע”מ, החל מיום 1.1.2021 יועבר התפעול של ק.ל.ע – קרן ההשתלמות לעובדים הסוציאליים מהבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ- לחברת לאומי שירותי שוק ההון מקבוצת בנק לאומי.
  2. זכויות העמית ב – ק.ל.ע קרן ההשתלמות לעובדים הסוציאליים ישמרו ללא כל שינוי ויועברו באופן אוטומטי למערכת התפעול של חברת לאומי שירותי שוק ההון מקבוצת בנק לאומי לרבות שם הקופה, מסלול ההשקעה, הוותק, פרטי העמית ופרטי המוטבים בחשבון העמית.
  3. העברת התפעול אינה מצריכה פעולה כלשהי מצד העמיתים.
  4. עקב העברת התפעול יוחלפו מספרי חשבונות העמיתים. 

המשך הודעה חשובה לעמיתים ולמעסיקים 1.1.2021

לידיעתכם, בהתאם להחלטת החברה המנהלת ק.ל.ע – חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים הסוציאליים בע”מ, החל מיום 1.1.2021 יועבר תפעול ק.ל.ע- קרן ההשתלמות לעובדים הסוציאליים שבניהולה מהבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ לחברת לאומי שירותי שוק ההון מקבוצת בנק לאומי

אין שינוי בזכויות העמיתים.

בכל שאלה או בקשה נוספת ניתן לפנות לפי הפרטים כלהלן:

טלפון מוקד לברורים וסיוע 072-2790006 פקס 072-2790092

כתובת דואר אלקטרוני לפניות עמיתים moked@kela.org.il  

כתובת דואר- קלע- שמשון 9 ת.ד 3928 פתח תקוה 4952701

פניות בנושא הלוואות – החל מפברואר 2021

טלפון במוקד העמיתים 072-2790006

כתובת דואר אלקטרוני  hlv@kela.org.il

שעות פעילות המוקד:
ימים א’ – ה’: 8:00-16:00

כתובת פניות מעסיקים

פניות מעסיקים – כלליmaasikim.maasikim@bankleumi.co.il
פניות בנושא חובות מעסיקיםmaasikim.maasikim@bankleumi.co.il
מספר טלפון ייעודי לפניות מעסיקים076-8855500 שלוחה 2 ואז 4

שינויים בדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים

עמית/ה יקר/ה,

משנת 2015 נכנסו לתוקף שינויים בהסדרי הדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים על פי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

עיקרי השינויים באופן הדיווח:

החל מהדוח השנתי בגין שנת 2014, חברה מנהלת של קופת גמל או קרן השתלמות תציג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית תוך שלושה חודשים מתום השנה, דוח שנתי מקוצר ובנוסף דוח שנתי מפורט. הדוח השנתי המפורט יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד של העמית ולא ישלח בדואר לכתובתו.

בנוסף, מדי רבעון, בתוך 60 ימים מתום הרבעון, יוצג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית, דוח רבעוני. גם דוח זה לא ישלח יותר בדואר לכתובת העמית אלא יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד.

לקריאה נוספת…


בכל שאלה או בקשה נוספת ניתן לפנות למוקד הטלפוני בטלפון 072-2790006.

שעות פעילות המוקד:
ימים א’ – ה’: 8:00-16:00