אודות החברה

מאפייני הקרן:

  • ק.ל.ע. חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע”מ (להלן: “החברה המנהלת”) היא‬ ‫חברה מנהלת של קופת גמל, כמשמעות מונחים אלה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות‬ ‫גמל),  התשס”ה-2005 ונמצאת תחת פיקוחו של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.‬
  • ‫החברה המנהלת מנהלת את ק.ל.ע. קרן השתלמות לעובדים סוציאליים (להלן: “הקרן”), אשר הינה‬ ‫קרן השתלמות המיועדת לעובדים סוציאליים שכירים בלבד.‬
  • ‫החברה המנהלת הוקמה ביום 26 באוקטובר 1977 כקופה תאגידית ולימים פוצלה לחברה מנהלת‬ ‫ולקרן השתלמות המנוהלת על ידה כנאמנות.‬
  • ‫בעלי המניות של החברה הינם מדינת ישראל ואיגוד העובדים הסוציאליים.‬
  • ‫החברה המנהלת הינה חברה ממשלתית, וככזו היא כפופה לחוק החברות הממשלתיות, התשל”ה -‬ ‫1975 ולהנחיות רשות החברות הממשלתיות.‬
  • ‫מספר אישור מס הכנסה של הקרן במסלול הכללי הוא 378.‬
  • ‫מספר אישור מס הכנסה של הקרן במסלול אג”ח עד 25% מניות הוא 1433.‬
  • ‫החל מ 1.1.2021, החברה המנהלת מקבלת שירותי תפעול מחברת לאומי שירותי שוק ההון בע”מ.
  • ‫החל מחודש אוקטובר 2021, החברה המנהלת מקבלת שירותי ניהול תיקים “מיטב-דש ניהול תיקים ‫בע”מ”, אשר מנהלת את כספי הקרן בכפוף להנחיות הדירקטוריון וועדת ההשקעות של החברה ‫המנהלת, הוראות תקנון הקרן ובכפוף למגבלות הקבועות בדין.
  • בעלי המניות של הקרן:
בעל המניותסוג המנייהשעור האחזקה
מדינת ישראלמניית הנהלה א’100%
איגוד העובדים הסוציאלייםמניית הנהלה ב’100%
מדינת ישראלמניית הכרעה100%
מדינת ישראלמניות רגילות100%