הלוואות

1. הלוואות

עמית נכבד/ה,
לבדיקת זכאותך למתן הלוואה מקרן השתלמות, להלן פרטי התקשרות:
בכתובת מייל: hlv@kela.org.il
בפקס – 072-2790093
בטלפון – 072-2790006
בדואר ישראל – מחלקת קופות גמל – מדור הלוואות, ת.ד 3928, פתח תקווה, 4952701

2. משלוח טופס בקשה להלוואה

יש לשלוח את טופס הבקשה לאחר מילוי וחתימה במקום המיועד בצירוף צילום תעודת זהות וצילום המחאה או אישור ניהול חשבון בנק :

 • באמצעות כתובת הדוא”ל הבאה: hlv@kela.org.il
 • בדואר ישראל : מחלקת קופות גמל – מדור הלוואות, ת.ד 3928, פתח תקווה, 4952701

לא ניתן לטפל בבקשה ללא צירוף כל המסמכים הנדרשים. בשלב זה אין לצרף טופס הסכם הלוואה.

3. קבלת אישור מתן הלוואה

החברה המנהלת תבצע בדיקת  זכאות לקבלת ההלוואה כפוף למנגנון מודל החיתום הקבוע בחברה המנהלת  ולפי תנאי הזכאות הרשומים לעיל .

 • במידה ונמצאת  זכאי/ת  לקבלת הלוואה ישלח אליך “אישור מתן הלוואה” מטעם החברה המנהלת לפיו אושרה בקשתך  לקבלת הלוואה.
 • במידה ונמצאת  לא זכאי/ת  לקבלת הלוואה יישלח מכתב  דחייה מטעם החברה המנהלת לפיו אינך זכאי/ת  לקבלת הלוואה המפרט את  סיבת הדחייה.

4. הוראות לאחר קבלת מכתב  “אישור מתן הלוואה” :

 • למלא את סכום ההלוואה כפי שאושר במכתב אישור מתן ההלוואה.
 • לציין את מספר תשלומים להחזר ההלוואה
 • לציין מספר חשבון בנק לזיכוי ההלוואה – חשבון העמית לזיכוי בטופס הסכם ההלוואה צריך להיות זהה לחשבון העמית לחיוב בטופס הוראה לחיוב חשבון.
 • לציין פרטי העמית (הלווה).
 • לחתום על כלל עמודי ההסכם ובמקומות המיועדים לכך.
 • לצרף טופס הרשאה לחיוב חשבון והחתמתו בחותמת ובחתימת הבנק בו מתנהל חשבונך.
  או לחילופין, ניתן להקים חיוב על פי הרשאה, באמצעות חשבון העו”ש המקוון באתר האינטרנט של הבנק בו מתנהל חשבונך – ללא צורך בהחתמת הבנק
 • לשלוח את הסכם ההלוואה וטופס החיוב על פי הרשאה באמצעות כתובת הדוא”ל הבאה: hlv@kela.org.il או לחילופין בדואר ישראל : מחלקת קופות גמל מדור תשלומים, שמשון 9, ת.ד 3928, פ”ת 4952701.

5. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל