העברת זכויות שלא במזומן

ועדת ההשקעות של החברה החליטה כי לא תבוצע בקרן העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

במהלך שלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2015 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן

במהלך שלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2014 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן