העברת זכויות שלא במזומן

ועדת ההשקעות של החברה החליטה כי לא תבוצע בקרן העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

לשנת 2020 – רבעון 3 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן

לשנת 2020 – רבעון 2 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן

לשנת 2020 – רבעון 1 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן

במהלך שנת 2019 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן

במהלך שנת 2018 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן

במהלך שנת 2017 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן

במהלך שנת 2016 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן

במהלך שנת 2015 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן

במהלך שנת 2014 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן