העברת זכויות שלא במזומן

ועדת ההשקעות של החברה החליטה כי לא תבוצע בקרן העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.