הרכב נכסים, דמי ניהול ותשואות: מסלול אג”ח עד 25% מניות

הרכב נכסים

תשואות

2024

2023

דמי הניהול בגין שירותי הניהול נקבעים כשיעור שנתי מסך נכסי הקרן. עפ”י הוראות הדין שיעור דמי הניהול השנתי המירבי הינו 2%.

שיעור העלות השנתית הצפויה לשנת 2024

מסלול אג”ח עד 25% מניות 0.67%

שיעור דמי ניהול לשנת 2024 0.53%