הרכב נכסים, דמי ניהול ותשואות: מסלול אג”ח עד 25% מניות

הרכב נכסים

תשואות

2022

2021

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2020

  שיעור הוצאות
לניהול השקעות
שיעור דמי
ניהול מחסכון
1433 ק.ל.ע – מסלול אג”ח עד %25 מניות 520030941-00000000000378-1433-0000.03%0.40%

דמי הניהול בגין שירותי הניהול נקבעים כשיעור שנתי מסך נכסי הקרן. עפ”י הוראות הדין שיעור דמי הניהול השנתי המירבי הינו 2%.