הרכב נכסים, דמי ניהול ותשואות: מסלול כללי

הרכב נכסים

תשואות

2024

2023

דמי הניהול בגין שירותי הניהול נקבעים כשיעור שנתי מסך נכסי הקרן. עפ”י הוראות הדין שיעור דמי הניהול השנתי המירבי הינו 2%.

שיעור העלות השנתית הצפויה לשנת 2024

מסלול כללי 0.84%

שיעור דמי ניהול לשנת 2024 0.53%