הרכב נכסים, דמי ניהול ותשואות: מסלול כללי

הרכב נכסים

תשואות

2022

2021

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2020

  שיעור הוצאות
לניהול השקעות
שיעור דמי ניהול
מחסכון
378 ק.ל.ע – מסלול כללי    520030941-00000000000378-0378-0000.13%0.40%

דמי הניהול בגין שירותי הניהול נקבעים כשיעור שנתי מסך נכסי הקרן. עפ”י הוראות הדין שיעור דמי הניהול השנתי המירבי הינו 2%.