הרכב נכסים, דמי ניהול ותשואות: מסלול כללי

הרכב נכסים

תשואות

2024

2023

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2022

  שיעור הוצאות
לניהול השקעות
שיעור דמי ניהול
מחסכון
378 ק.ל.ע – מסלול כללי    520030941-00000000000378-0378-0000.29%0.43%

דמי הניהול בגין שירותי הניהול נקבעים כשיעור שנתי מסך נכסי הקרן. עפ”י הוראות הדין שיעור דמי הניהול השנתי המירבי הינו 2%.

שיעור העלות השנתית הצפויה לשנת 2024

מסלול כללי 0.84%