מסמכי משיכה מחשבון לא נזיל עפ”י הוראת שעה אוגוסט 2020

עמית/ה יקר/ה,

לצורך בדיקת זכאותך למשיכת כספי קרן ההשתלמות על פי הוראת שעה, נא עיין בדברי ההסבר כאן הכוללים שאלות ותשובות.

ביום 29/07/2020 פורסם תיקון לפקודת מס הכנסה מס’ 253 – הוראת שעה בה נקבעו התנאים לפטור ממס על הכנסה המתקבלת בידי יחיד מקרן השתלמות בטרם חלפו המועדים הקבועים בדין כמפורט להלן :

 1. משיכת כספים בפטור ממס בתקופה שמיום 10.08.2020 עד יום 09.02.2021 :
  עמית יהיה רשאי למשוך כספים מקרן השתלמות שמקורם בהפקדה מוטבת (כספים עד התקרה), בפטור מלא ממס וללא פגיעה בוותק, למרות שטרם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לחשבונו ולגבי עמית שהגיע לגיל פרישה, טרם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לחשבון.
  סכום המשיכה החודשי מכלל חשבונותיו בכל קרנות ההשתלמות הלא נזילות של העמית לא יעלה על 7,500 ₪ ובתנאי שהתקיים לפחות אחד מהתנאים המפורטים להלן:
 • במהלך התקופה שמיום 01/03/2020 ועד ליום הגשת הבקשה למשיכת הכספים לקרן ההשתלמות, העמית או בן זוגו, פוטרו מעבודתם או יצאו לחופשה ללא תשלום.
 • הכנסתו החייבת החודשית הממוצעת של העמית ובן זוגו ממשכורת, מעסק, או משלח יד , מיום 1.3.20 ועד תום החודש שקדם ליום שבו הוגשה הבקשה לקרן ההשתלמות, פחתה ביחס להכנסה החייבת החודשית הממוצעת כאמור בשנת המס 2019.
  לדוגמה : הכנסה חייבת מיום 1.3.2020 עד לתום החודש שקדם לחודש בו מוגשת הבקשה 9/2020  109,900 ₪ ממוצע חודשי 15,700.00 ₪ (109,900/7 )

הכנסה חייבת בשנת 2019 300,000.00 ₪  ממוצע חודשי 25,000.00 ₪ במקרה זה ההכנסה החייבת פחתה ביחס לממוצע ההכנסה בשנת 2019 .

 1. שמירת הוותק ביחס לכספים הנותרים: משיכה זו שתבוצע באמצעות הוראת השעה  ולא תפגע בוותק של כספי העמית ביחס לכספים שיוותרו בקרן ושלא יימשכו לפי הוראת השעה. העמית יהיה ראשי להמשיך להפקיד בחשבון.
 2. החלת תקנות ניכוי במקור: יודגש כי הפטור על פי הוראת השעה אינו חל על משיכת כספים מקרן השתלמות שמקורם בריבית ורווחים ( רווח ריאלי ) שנובעים מהפקדה שאינה מוטבת, (הפקדה מעל התקרה ) אשר לגביהם תנכה קרן ההשתלמות מס בשיעור 25% על הרווח הריאלי בהתאם לתקנות.

טופס המשיכה הייעודי כולל בתוכו את סט הטפסים הבאים:

 1. טופס בקשת משיכה.
 2. טופס הצהרת עמית לעניין התנאים המאפשרים משיכת כספים מקרן השתלמות בפטור בהתאם למתואר בסעיף מס’ 1 (נספח א’).
 3. טופס המתייחס לבקשת העמית לגבי לאופן משיכת הכספים מהקרן (נספח ב’), בטופס זה העמית יוכל לבחור האם התשלום יבוצע תחילה מכספים שמקורם בהפקדה מוטבת (עד התקרה) או מכספים שמקורם בהפקדה שאינה מוטבת (מעל התקרה), בניכוי מס של 25% על הרווח הריאלי. ברירת המחדל תהיה משיכה מכספים שמקורם בהפקדה מוטבת
 4. דף הסבר והתנאים המאפשרים משיכה מקרן ההשתלמות בהתאם להוראת שעה.

הכספים ישולמו בתוך 7 ימי עסקים מהיום בו התקבלה הבקשה בשלמותה בקופה.

להלן שאלות ותשובות נפוצות:

 1. האם קיים טופס משיכה ייעודי?
  כן, לחץ להורדת טופס משיכה ייעודי המאפשר משיכה עד 7,500 ₪ והכולל גם דברי הסבר.
 1. האם משיכה מקרן ההשתלמות מאופשרת ללא תנאי?

לא. ראה תנאים למשיכה בסעיף מספר 1 בתחילת ההסבר.

 1. האם לצורך המשיכה חייבים להתמלא כל אחד מהתנאים המופיעים בסעיף 1 בהוראה השעה ?
  לא. חייב להתקיים לפחות אחד מהתנאים.
 1. האם אני יכול/ה למשוך מכל אחד מחשבונות קרנות ההשתלמות סך של 7,500 ₪?
  לא. סכום המשיכה החודשי הוא מכלל חשבונות העמית בכל חשבונות קרנות ההשתלמות שבבעלותו.
 1. האם המשיכה היא חד פעמית?
  לא. ניתן לבצע משיכה  בסך 7,500 ₪ בכל אחד מששת החודשים הבאים עד ליום 9.2.2021, בסך כולל של 45,000.
 1. האם הותק ו/או זכויותיי ייפגעו בעקבות המשיכה?
  לא. הותק וכלל הזכויות לא ייפגעו.
 1. האם ההפקדות החודשיות החדשות ימשיכו להיכנס לאותו חשבון קרן ההשתלמות ממנו שולמו לי הכספים?
  כן. הכספים יכנסו לאותו חשבון.
 2. יש לי בחשבון קרן ההשתלמות סך של 5,000 ₪ בלבד, עד התקרה ושאר הכספים מעל התקרה. האם עדיין אוכל למשוך סך של 7,500 ₪?
  כן. סך של 5,000 ₪ עד התקרה ישולמו ללא מס ואילו שאר הכספים שמעל התקרה עד סך של 7,500 ₪ יחויבו במס רווחי הון בשיעור של 25%.
 3. מהי ברירת המחדל לאופן משיכת הכספים מהקרן?

ברירת המחדל היא משיכה מכספים שמקורם בהפקדה מוטבת (עד התקרה). באפשרותך לשנות את אופן סדר יציאת הכסף באמצעות טופס “בקשת העמית ביחס לאופן משיכת הכספים מהקרן” (נספח ב’) המצורף לטופס בקשת המשיכה.

 1. ברשותי חשבון בקרן השתלמות לא נזילה וברצוני למשוך את כולה בפעם אחת האם אני אחויב במס?
  עד סך 7,500 ₪, לא תחויב במס, אלא במס על רווחי הון ככל שקיימים כספים מעל התקרה, לצורך כך עליך למלא את טופס המשיכה הייעודי. למשיכת שאר הכספים בניכוי מס, עליך למלא טופס משיכה מקרן השתלמות במתכונתו הרגילה.