משיכת כספים מחשבון עמית שנפטר

בקשה למשיכת כספי נפטר מקרן השתלמות

משיכת כספים מחשבון עמית שנפטר עם יתרה נמוכה ללא המצאת צו ירושה/ צו קיום צוואה

טופס בקשה למשיכת כספי נפטר עם יתרה נמוכה מ 8000 ₪

בהתאם להוראות אגף שוק ההון במשרד האוצר, בחשבונות עם יתרה נמוכה ובמקרה שעמית נפטר ולא השאיר אחריו הוראת מוטבים, או בהוראת מינוי המוטבים קבע העמית כי המוטבים יהיו יורשיו על פי דין, ללא פירוט נוסף, רשאים בן זוגו, הורהו, או ילדו לפנות לקופת הגמל בבקשה למשיכת כספים, מבלי להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה, וזאת בהתקיים התנאים המפורטים מטה:

  1. יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על 8,000 ש”ח במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון (סכום זה יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה לו);
  2. עברו לפחות 3 שנים מיום פטירת העמית;
  3. המבקשים למשוך חתמו על הצהרה וכתב התחייבות לשיפוי.
  4. הגוף המוסדי בדק מול הרשם לענייני ירושה כי לא הוגשה בקשה להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה.

על המבקשים למשוך את הכספים בהליך זה למלא ולחתום ביחד על ההצהרה וכתב ההתחייבות לשיפוי וכן למלא טופס בקשת משיכה לכל זכאי בנפרד.

את החתימה על כתב השיפוי יש לאמת מול עו”ד / פקיד בסניף בנק מסד ולהעביר למחלקת קופות גמל, מדור תשלומים, ת.ד 8224, תל אביב 6108102.

לקבלת פרטים על סדר היורשים על-פי הדין הישראלי ראה באתר משרד המשפטים:

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Hadracha/MadrichYerusot/