תשומת לב למועדים חשובים במסגרת מעבר המתפעל

עד ליום 20.02.2021 ניתן להמשיך לקבל מידע אישי בחשבון המקוון באתר האינטרנט של החברה עם שם המשתמש והסיסמה הקיימים.

עמיתים שאין ברשותם עדיין קוד משתמש וסיסמה – בתקופה שבין 01.01.2021 ועד בכולל 15.02.2021 לא ניתן יהיה להצטרף לשירות.

עמית המעוניין להצטרף לשירות חשבון אישי מקוון מוזמן להיכנס החל מיום 16.02.2021 ללשונית “חשבון אישי מקוון” באתר החברה ולפעול על-פי ההנחיות.

 לתשומת ליבך, בקשות תקינות למשיכת כספים/ העברה בין מסלולים, אשר תתקבלנה עד ליום 27.12.2020 תבוצענה עד לסוף דצמבר 2020.

בקשות תקינות להעברת כספים מקופה אחרת לקופה, אשר תתקבלנה עד ליום ה- 15.12.2020 תטופלנה עד סוף דצמבר 2020.

בקשות תקינות להעברת כספים מהקופה לקופה אחרת שתתקבלנה עד ליום 24.12.2020 תבוצענה עד סוף דצמבר 2020.

בקשות כאמור שתתקבלנה לאחר המועדים המפורטים לעיל תטופלנה החל מיום 19.1.2021.

החל מינואר 2021 יעודכנו פרטי מוקד שירות הלקוחות לעמיתי ק.ל.ע קרן השתלמות לעובדים הסוציאליים ולמעסיקים המעבירים כספים אליה. הפרטים המעודכנים יופיע באתר החברה החל מיום 1.1.2021.