הדיווח התקופתי לעמית

גופים מוסדיים חייבים לשלוח לעמיתיהם ולמבוטחיהם דין וחשבון תקופתי. מתכונת הדיווח נקבעת בחוזרים המתפרסמים מעת לעת ע”י רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

במסגרת חוזר גופים מוסדיים 2017-914 ‘דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי – תיקון’ (להלן: “החוזר”) על תיקוניו השונים נקבעו הוראות לעניין חובת גוף מוסדי לשלוח את הדוחות השנתיים והרבעוניים לעמיתים ואופן משלוח הדוחות.

להלן עיקרי אופן הדיווח לעמית כפי שבאו לידי ביטוי בחוזר :

חברה מנהלת של קופת גמל/קרן השתלמות תציג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית תוך שלושה חודשים מתום השנה, דוח שנתי מקוצר ודוח שנתי מפורט בגין השנה הקודמת למועד פרסום הדוחות.

בנוסף, בתוך 60 ימים מתום כל רבעון, יוצג בחשבונו האישי המקוון של העמית גם הדוח הרבעוני לעמית.

לא יופקו דוחות רבעוניים לעמיתים בגין חשבונות בהם לא הופקדו כספים (או הועברו אליהם כספים) במהלך הרבעון הרלוונטי ככל שיתרת החיסכון הצבורה בחשבון נמוכה מ – 50 אלף ₪.

הדוחות לעמיתים יהיו כדלקמן:

הדוח השנתי המקוצר לעמית:

הדוח השנתי המקוצר לעמית כולל את המידע העיקרי לגבי החסכון של העמית בקופת הגמל/קרן ההשתלמות. לכל חשבון בקופת הגמל /קרן ההשתלמות מופק דוח הכולל מידע מרוכז לגבי כל המסלולים בחשבון.

דוח זה גם כולל את אישור המס להצהרת הון ואישור המס על הפקדות עבור שנת המס.

למידע נוסף אודות הדוח השנתי שלך באפשרותך לעיין כאן בהסברים באתר משרד האוצר.

הדוח השנתי המפורט לעמית:

הדוח השנתי המפורט לעמית כולל פרטים נוספים אודות חשבונות העמיתים בקופת הגמל/ קרן ההשתלמות.

במידה והעמית חוסך במספר מסלולים באותו החשבון, הדוח המפורט יציג פרטי כל מסלול בנפרד.

משך הצגת הדוחות בחשבון:

הדוחות השנתיים המקוצר והמפורט יוצגו בחשבונך האישי המקוון למשך 10 שנים לפחות.

הדוח הרבעוני, ככל שהופק כזה, יוצג בחשבונך האישי המקוון למשך שנה אחת לפחות.

שליחת הדוחות אל העמיתים:

על פי חוזר גופים מוסדיים 2017-9-22, אם קיים ברשות הגוף המוסדי האמצעי הדיגיטלי של העמית (כתובת הדואר האלקטרוני של העמית או מספר הטלפון הנייד שלו), ישלח קישור לדוח השנתי באמצעות אותו אמצעי דיגיטלי.

שליחת הדוח השנתי לעמית יכולה להתבצע ע”י שליחת הודעה הכוללת קישור לעמוד הכניסה לחשבון האישי המקוון של העמית, בו יוכל העמית לעיין בדוח.

אם לא קיים ברשות הגוף המוסדי אמצעי דיגיטלי של העמית, ישלח הגוף המוסדי את הדוחהשנתי המקוצר לעמית באמצעות הדואר.

על אף האמור לעיל, לכל עמית יש זכות לבקש מהגוף המוסדי בכתב באמצעות טופס ידני או באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות חשבונו האישי מקוון באתר האינטרנט של החברה לקבל את הדוח השנתי המקוצר באמצעות הדואר.

הדוח השנתי המפורט ו-הדוח הרבעוני לא נשלחים בכל מקרה באמצעות הדואר.

להגשת בקשה לשינוי אופן משלוח הדוח השנתי המקוצר:

ניתן לבצע את השינוי ע”י בחירה בלשונית “בחירת אמצעי דיוור” בחשבונך האישי המקוון, לחילופין

ניתן לבצע את השינוי ע”י הגשת בקשה בכתב. לשם כך נדרש למלא טופס עדכון פרטים אישיים הנמצא כאן באתר. לטופס

את הטופס בצירוף צילום תעודת זהות כולל הספח (או צילום דרכון לתושב חוץ) ניתן להעביר אל החברה באחד האמצעים הבאים :

  1. משלוח הטופס באמצעות עמוד “צור קשר” כאן באתר החברה
  2. באמצעות כתובת הדוא”ל : Moked@kela.org.il
  3. בדואר ישראל: שמשון 9 ת.ד. 3928 פתח תקוה 4952701